Poradnia Dziecięca KAJA | Zajęcia Pedagogiczne
16766
page-template-default,page,page-id-16766,page-child,parent-pageid-16451,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Strona główna -> Oferta -> Zajęcia Pedagogiczne

Zajęcia Pedagogiczne

Obejmuje ono terapię indywidualną lub grupową z dzieckiem oraz indywidualną lub grupową z dzieckiem i rodzicami lub opiekunami. Terapia polega na ćwiczeniach wspierających rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka, monitorowaniu etapów kształcenia dziecka, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, wczesnej interwencji w nauce czytania i pisania, psychoedukacji rodziców.

Terapią pedagogiczną objęci są pacjenci od rozpoczęcia 4 r.ż. do ukończenia 18 r.ż., w ramach zajęć indywidualnych oraz grupowych.

Praca pedagoga specjalnego ma na celu:

1. Przygotowanie dziecka do osiągnięcia dojrzałości szkolnej (rozwijanie słownictwa, czytanie ze zrozumieniem).

2. Zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia).

3. Podnoszenie wiedzy ogólnej oraz pomoc w pracach domowych dzieciom rodziców niesłyszących.

4. Nauczanie dziecka wyrażania swoich emocji, nawiązywania kontaktu z otoczeniem w połączeniu z edukacją szkolną – szczególnie w ramach terapii dzieci z zespołem Aspergera (metoda Millerów).

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dziecka.

Do metod wykorzystywanych w terapii należą:

1. Metoda dobrego startu – metoda wspierania rozwoju psychomotorycznego dziecka, rehabilitacji psychomotorycznej i edukacji z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się. Celem tej metody jest aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowanie zaburzeń tego rozwoju.

Podstawowe założenia metody to:

 • Rozwijanie funkcji językowych,
 • Rozwijanie funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych i motorycznych,

 

 • Usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno – ruchowego,
 • Kształcenie lateralizacji,
 • Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni.

2. Metoda ośrodków pracy – jedna z metod nauczania całościowego. Całościowe ujmowanie treści bez rozbijania jej na oddzielne zagadnienia w czasie opracowywania zjawisk występujących w życiu. Dziecko poznaje zagadnienia od najprostszych do coraz bardziej skomplikowanych, co pozwala na opieranie się na doświadczeniach już zdobytych i sprawia, że  poznanie jest kontrolowane i wzbogacane.

3. Arteterapia – terapia poprzez działalność plastyczną:

 • Rozwija inteligencję, wrażliwość plastyczną,
 • Usprawnia percepcję,
 • Sprzyja rozwijaniu nowych umiejętności,
 • Przyczynia się do zmiany niepożądanych zachowań,
 • Prowadzi do większej otwartości,
 • Redukuje niskie poczucie własnej wartości,
 • Spełnia rolę kompensacyjną.

4. Metoda Glenna Domana (elementy tej metody, tzn.  pierwszy i drugi etap) – nauka czytania (całościowa). Program nauki czytania  wyróżnia  pięć kolejnych etapów:

 • Nauka pojedynczych słów,
 • Wyrażenia dwuwyrazowe,
 • Proste zdania,
 • Rozbudowane zdania,
 • Praca z książeczkami.

5. Metoda analityczno-syntetyczna – nauka czytania. Opiera się na tym, że  najpierw wyodrębnia się słuchowo (dźwiękowo) odpowiednie głoski (samogłoski, spółgłoski), a następnie wzrokowo głoski zapisane symbolami literowymi.

6. Metoda symultaniczno – sekwencyjna wczesnej  nauki czytania (wykorzystuje się jej elementy). Jest metodą sylabową opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Wszystkie zadania  opierające się na  pracy prawej półkuli mózgowej  (globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są  w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do  czytania  analityczno-sekwencyjnego, lewopółkulowego.